Wettelijke informatie Print

1. Ons Kantoor

De verantwoordelijke uitgever van deze website is:

Voor de verzekeringsdiensten

Korfine NV
Nijverheidskaai 3/0021
8500 Kortrijk
tel : 056/21 61 82
fax : 056/22 89 13
website : www.korfine.be
e-mail : info@korfine.be
KBO : 0835 489 506

Korfine is ingeschreven in het register van verzekeringsmakelaars onder het inschrijvingsnummer 108903 A bij de FSMA.

Toezichtsbevoegdheid

Korfine is onderworpen aan het toezicht op de tussenpersoon van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA), Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel T : 02 220 52 11 F 02 220 51 35 – www.fsma.be

2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Korfine nv, Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk, met het oog op klantenadministratie, beheer en uitvoering van de polissen, boekhouding en facturatie, herverzekering evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden die betrokken zijn bij de activiteiten van Korfine nv.

Korfine nv hecht veel belang aan uw persoonlijke levenssfeer en stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de privacywet). U hebt het recht alle gegevens die op u betrekking hebben, in te kijken en desgevallend te wijzigen of te laten verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kan zich steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Om gebruik te maken van deze rechten, richt U zich tot het volgende e-mail adres: info@korfine.be.

Korfine behoudt zich het recht om "cookies" te gebruiken bij uw bezoek aan haar website. Deze "cookies" hebben enkel als doel u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek aan de Korfine-website en uw voorkeuren te bewaren. Korfine zal in geen enkel geval "cookies" gebruiken voor commerciële of directmarketingdoeleinden.

Een "cookie" is een klein bestand dat wordt verstuurd door een internetserver en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Dit bestandje bewaart een spoor van de bezochte internetsite en bevat informatie over dit bezoek. Een "cookie" geeft in geen enkel geval toegang tot uw persoonlijke bestanden en beschadigt uw computer niet.

Als u dat wilt, kan u uw browser zo instellen dat "cookies" geweigerd worden. Dit kan echter wel toegangsproblemen veroorzaken voor "My Korfine" en voor online aanvraagformulieren voor offertes en verzekeringscontracten.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Het Belgische recht is van toepassing op de precontractuele betrekkingen tussen de verzekeringsonderneming, verzekeringstussenpersoon en de consument.

Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door de artikelen 28ter tot en met 28decies van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen die zouden ontstaan met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door de artikelen 4,5,8 tot en met 14 van de Europese verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 houdende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

4. Buitengerechtelijke klachtenprocedures

Elke klacht met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan: de Dienst Klachtenmanagement van Korfine NV, Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk, tel.: 056 21 61 82; fax: 056 22 89 13; klacht@korfine.be .

Daarnaast kunnen klachten steeds gericht worden aan de VZW Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel; tel.: 02 547 58 71; fax: 02 547 59 75; info@ombudsman.as; www.ombudsman.as.

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend.
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de onderschrijver(s) om een gerechtelijke procedure aan te spannen.